Vedtægter

Download vedtægter her (pdf)

§ 1 – Navn og hjemsted

Udvalgets navn er ”Vandrådet for Vandværkerne i Herning Kommune”, nedenfor forkortet til Vandrådet. Dets hjemsted er i Herning Kommune.

Tilbage til top ↑

§ 2 – Formål

Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for et nærmere samarbejde mellem alle almene vandværker i kommunen i alle forhold af fælles interesse, herunder at optræde som forhandler for og med de enkelte vandværker i deres forhold til offentlige myndigheder, specielt med henblik på koordinering af: vandindvindingsrettigheder, vandforsyningsplaner, kildepladsbeskyttelse, regulativer, vandanalyser, deltagelse i koordinationsforum m.v.

Vandrådet kan i øvrigt diskutere spørgsmål af vandteknisk, administrativ og økonomisk art, hvor der er tale om fællesinteresser, f.eks. vedrørende nødforsyninger, ringledninger, lækagesporing m.v.

Tilbage til top ↑

§ 3 – Medlemmer

Ethvert alment vandværk i Herning Kommune er berettiget til at blive tilsluttet Vandrådet.
Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar.
Udmeldte medlemmer har intet økonomisk krav på Vandrådet.

Tilbage til top ↑

§ 4 – Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Vandrådets øverste myndighed i alle dets anliggender.

Repræsentantskabet består af 2 repræsentanter for hvert vandværk.

Vandværkernes bestyrelsesmedlemmer eller repræsentanter for vandværkerne kan deltage i repræsentantskabets møder uden stemmeret.

Repræsentantskabet afholder minimum ét årligt møde inden udgangen af april måned. Mødet indkaldes af bestyrelsen elektronisk eller ved brev til formændene for de tilsluttede vandværker med mindst tre ugers varsel. Dagsorden skal medfølge indkaldelsen.

På repræsentantskabsmødet i april aflægger formanden årsberetning. Eventuelle forslag til behandling skal sendes til formanden senest den 10. marts.

Ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når repræsentanterne fra mindst 5 af vandværkerne indgiver skriftlig begæring herom til Vandrådets formand. Begæringen skal være ledsaget af forslag til dagsorden. Bestyrelsen indkalder til sådanne møder på samme måde som til det ordinære repræsentantskabsmøde. Sådanne møder skal afholdes senest 6 uger efter indgivelsen af begæringen.

Der føres protokol over forhandlinger på repræsentantskabsmøderne, der underskrives af dirigenten. Kopi sendes til formændene for vandværkerne senest én måned efter et møde.

Tilbage til top ↑

§ 5 – Afstemninger

Hvert vandværk har to stemmer.

Møderne ledes af en på mødet valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Alle spørgsmål afhøres ved simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af beslutninger vedrørende ændringer i Vandrådets vedtægter eller det opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af stemmeberettigede er til stede og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er repræsentantskabsmødet ikke beslutningsdygtigt, skal bestyrelsen, såfremt der er flertal for forslaget, inden 6 uger indkalde til et nyt møde, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antal fremmødte.

Tilbage til top ↑

§ 6 – Regnskab

Årskontingent fastsættes af repræsentantskabet og er et ens gebyr for alle medlemmer.

Kassereren udsender kontingentopkrævning senest den 1. januar. Kontingentet skal betales senest én måned efter modtagelse af opkrævningen.

Regnskabsåret er kalenderåret. Kassebeholdningen indsættes i et af bestyrelsen godkendt pengeinstitut.

I den udstrækning, kontingentindtægterne ikke kan dække de med Vandrådets arbejde forbundne udgifter, fordeles disse udgifter ligeligt mellem vandværkerne.

Der vælges to revisorer blandt repræsentantskabet.

Tilbage til top ↑

§ 7 – Bestyrelsen

Vandrådet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer valgt blandt medlemmerne i repræsentantskabet for 2 år ad gangen, idet der for hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer. Hvert år vælges 2 suppleanter.

Bestyrelsen vælges bredt i repræsentantskabet, således at intet vandværk må have mere end én repræsentant i bestyrelsen. Et vandværk, der repræsenterer mere end 50% af forbrugerne, er sikret en plads i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Genvalg kan finde sted. Der afholdes minimum 4 bestyrelsesmøder om året. Første møde afholdes senest en måned efter det ordinære repræsentantskabsmøde.

Der føres protokol over forhandlingerne. Kopi sendes til bestyrelsen senest 14 dage efter mødets afholdelse og senest en måned efter formændene for vandværker i vandrådet.

Repræsentantskabet vedtager i hvilket omfang bestyrelsesmedlemmerne kan modtage vederlag.

Tilbage til top ↑

§ 8 – Tegningsret

Vandrådet tegnes af formanden for bestyrelsen med et bestyrelsesmedlem.

Tilbage til top ↑

§ 9 – Opløsning

Vandrådet kan opløses jfr. de i §5 angivne afstemningsregler.
Forinden endelig opløsning kan finde sted, skal der tages stilling til fordeling af Vandrådets formue.

Tilbage til top ↑